ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 51614/Δ6/11-5-21 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ, ο νομός Καρδίτσας εντάσσεται στον χάρτη των νομών όπου λειτουργούν Πειραματικά Σχολεία. Από την προσεχή σχολική χρονιά το 1Ο Γυμνάσιο Καρδίτσας και το 1Ο Γενικό Λύκειο θα λειτουργούν ως Πειραματικά Σχολεία.

Πώς γίνεται η εισαγωγή στο Πειραματικό σχολείο;

Στο Πειραματικό Σχολείο (1ο  Γυμνάσιο Καρδίτσας) μπορούν να εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες από όλες τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ύστερα από αίτησή τους, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης.  Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022 υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή. Για το διδακτικό έτος 2021-22 η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021.

Τι είναι τα Πειραματικά Σχολεία;

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Στα Πειραματικά σχολεία υλοποιούνται ποικίλα προγράμματα και δράσεις, με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχολείο σύγχρονο, δυναμικά εξελισσόμενο και ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής μας. Οι δραστηριότητες  που λαμβάνουν χώρα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την καλλιέργεια και ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξη των μαθητών/τριών. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Πειραματικών Σχολείων όπως και τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι τα ίδια με των υπολοίπων σχολικών μονάδων.

Διδακτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Τι είναι οι όμιλοι αριστείας;

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δη­μιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικα­νότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το πέρας των μαθημάτων μία ή δύο φορές την εβδομάδα και οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και παρακολούθησης. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και η συμμετοχή των παιδιών σε αυτούς δεν είναι υποχρεωτική. Στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές όμορων σχολικών μονάδων κατόπιν προϋποθέσεων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 4869/26-05-2021 Απόφαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καρδίτσας οι μαθητές που αποφοιτούν από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας θα εγγράφονται στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Επομένως, αν δεν γίνει αίτηση εγγραφής στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας ή αν δεν κληρωθεί ένας μαθητής ή μαθήτρια, θα φοιτήσει στο 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας.

Αντίστοιχα, οι μαθητές που αποφοιτούν από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας θα εγγράφονται στο 6ο Γυμνάσιο Καρδίτσας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ